• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem

Ny medarbeider innen VVS-teknikk

Kristian Bang Rødseth er ansatt som ingeniør innen VVS-teknikk i Hinnstein AS.

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Odd-Peder Berthelsen (55) er ansatt som bygningsingeniør/ konstruktør hos Hinnstein AS.

Norges Arktiske Universitetet, campus Harstad har fått ny kantine

Glassfasade

Ønsket om en større kantine har eksistert siden lenge før høgskolen gikk inn i Norges Arktiske Universitet. Nå er prosjektet realisert.

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø. 

Oppstart mindre reguleringsendring for bussholdeplasser ved UNN, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for bussholdeplasser ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad. Planarbeidet

utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

I medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Holmen Industriområde. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS og plansamarbeid med Sortland kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Bladet Vesterålen.

Reguleringsendring Harstad Skole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av mindre reguleringsendring for Harstad Skole. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Hensikt

Hensikten med reguleringsendringen er å hjemle areal for skråninger (fylling/skjæring) langs fortauene som skal opparbeides.

Detaljregulering Rødbergveien - fortau og gang-/sykkelvei

Varsel om ytterligere utvidet planområde. 07.10.2016

I medhold av PBL varsles herved utvidelse av detaljregulering for fortau og gang-/sykkelvei langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

Det vises til varsel om oppstart for Rødbergveien datert 27. februar 2015 og varsel om utvidet planområde datert 12. februar 2016.

 

Bakgrunnen for ytterligere utvidet planområde er å hjemle følgende i planen:

  • Gang- og sykkelveg med nærføring* langs Mercurvegen. (* Bygges tilsvarende som et fortau)
  • Redusere regulert vegareal ved påkjøringsrampe Rv. 83
  • Hjemle gjeldende industriområde i sjøen fra gammel reguleringsplan
  • Etablere busstopp «Aspenveien» langs Gangsåsveien.
  • Midlertidig riggområde på GNR/BNR 56/498 og 819

Tidligere varslet omfang vises med rød plangrense i plankart. Utvidet del vises med sort plangrense i plankart.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 04. november 2016 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Vår oppdragsmengde er økende og vi trenger dyktige medarbeidere til flere fagområder. Ønsker du å bidra?

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no