• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem

VA Gamle Kirkevei

Hinnstein AS har prosjektert utskifting av vann- og avløpsledninger i Skarveien for oppdragsgiver Harstad kommune. I samme prosjekt fornyer de vann- og avløpsledninger også i Hans Egedes gt. Etter dette står deler av Rollnesveien, Trillingen, og til slutt Gamle Kirkevei for tur. Med separering av spillvann og overvann i dette prosjektet oppnås full separering av spillvannet og overvann fra øverst mellom Trillingen og Utsikten til sjø. 

KNM Maud

Hinnstein AS utfører rådgivningstjenester for planlegging og bygging av Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, KNM Maud.

 

KNM Maud

Ny medarbeider innen bygg- og konstruksjonsteknikk

Christian Magnussen (29) er ansatt som sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsteknikk i Hinnstein AS. 

LKAB Narvik

Hinnstein har rollen teknisk byggeledelse for LKAB i Narvik.

Rolf Inge Jensen fra Hinnstein er utstasjonert på LKAB sitt anlegg som teknisk byggeleder. Prosjektet omfatter ny siktestasjon, flere omlastingspunkt og en prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter. Det har vært utbygging av ny utskipingskai som er overlevert, det gjenstår blant annet å montere ny utlaster. Total kostnad er overkant av 1 milliard kroner.

LKAB Oversiktsbilde

Illustrasjon. Eksisterende utlaster til venstre.

Detaljregulering Kollektivknutepunkt Harstadbotn

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for kollektivknutepunkt Harstadbotn. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

 

Hensikt

Det skal etableres et kollektivknutepunkt i Harstadbotn for korrespondanse mellom de fremtidige busslinjene 3, 4 og 5.

 

Linje 3: Trondenes – Stangnes

Linje 4: Blåbærhaugen (Tine Meierier) – Stangnes fergekai

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia (Novkollen)

 

Busstopp etableres på begge sider i Seljestadveien som betjenes av linje 3 og 4. I Borgveien etableres busstopp for at linje 5 skal korrespondere med stoppene i Seljestadveien. Linje 5 skal trafikkere St.Olavsgate og Landsåsveien, via Borgveien.

 

Det arrangeresinformasjonsmøte onsdag 27. april 2016 i Rådhuskantina kl. 18:30-20:30 for å informere berørte parter. Det vil også være anledning til å stille spørsmål.

Detaljregulering Rødbergveien - fortau og gang-/sykkelvei

Varsel om utvidet planområde. 12.02.2016

I medhold av PBL varsles herved utvidelse av detaljregulering for fortau og gang-/sykkelvei langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

Det vises til varsel om oppstart for Rødbergveien datert 27. februar 2015.

Bakgrunnen for utvidet planområde er innspill fra Fylkesmannen i Troms som ber om at planområdene skal være sammenhengende. Tidligere varslet omfang vises med rød plangrense i plankart. Utvidet del vises med sort plangrense i plankart.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 15. mars 2016 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Varsel om planstart. 27.02.2016

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for fortau langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

 

I forbindelse med Harstadpakken skal flere kommunale veier tilrettelegges for gående og syklende. Hensikten med planarbeidet er opparbeidelse av fortau langs Rødbergveien. Planen består av to områder og fremgår av vedlagt plankart. Foreløpig planavgrensing omfatter arealer og eiendommer på begge sider av veien og vil bli justert når det er valgt hvilken side fortauet skal ligge på. Veien kan også få en justert plassering for å sikre tilstrekkelig veibredde. Plangrenser følger i hovedsak eiendomsgrenser, men er noen steder tilpasset formålsgrenser/plangrenser i eksisterende planer.

Detaljregulering Trondarnes Folkehøgskole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for barnehage ved Trondarnes folkehøgskole i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Trondarnes Folkehøgskole. Aktuelle grenser er vist på plankart.

 

Hensikt med planarbeidet er å detaljregulere for nytt frittstående barnehagebygg med plass til ca. 60 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen skal være på ett plan.

Detaljregulering boligtomter Brovingen

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. 

 

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Vår oppdragsmengde er økende og vi trenger dyktige medarbeidere til flere fagområder. Ønsker du å bidra?

Vi søker Arealplanlegger

Ønsker du å bidra til utvikling?

Hinnstein har et allsidig kompetansemiljø innenfor bygg- og anleggsteknikk, VA-teknikk, areal og samferdsel, elektroteknikk, VVS- energi og miljø og prosjektadministrasjon. Vi leverer i dag prosjekteringstjenester innenfor arealplanlegging som en del av kontorets flerfaglige tjenestetilbud og ønsker å utvide vårt fagmiljø, og søker derfor etter medarbeidere innen fagområdet areal. Som ansatt i Hinnstein vil du få varierte oppgaver og faglig utvikling gjennom samarbeid med dine nye kollegaer. Vi har et svært godt arbeidsmiljø, og holder til i Harstad sentrum. Firmaet eies i sin helhet av de ansatte og vi er i dag 20 medarbeidere.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no