• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Detaljregulering Kollektivknutepunkt Harstadbotn

Detaljregulering Kollektivknutepunkt Harstadbotn

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for kollektivknutepunkt Harstadbotn. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

 

Hensikt

Det skal etableres et kollektivknutepunkt i Harstadbotn for korrespondanse mellom de fremtidige busslinjene 3, 4 og 5.

 

Linje 3: Trondenes – Stangnes

Linje 4: Blåbærhaugen (Tine Meierier) – Stangnes fergekai

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia (Novkollen)

 

Busstopp etableres på begge sider i Seljestadveien som betjenes av linje 3 og 4. I Borgveien etableres busstopp for at linje 5 skal korrespondere med stoppene i Seljestadveien. Linje 5 skal trafikkere St.Olavsgate og Landsåsveien, via Borgveien.

 

Det arrangeresinformasjonsmøte onsdag 27. april 2016 i Rådhuskantina kl. 18:30-20:30 for å informere berørte parter. Det vil også være anledning til å stille spørsmål.

 Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer. Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig veiareal, fortau, gang-/ sykkelvei og holdeplass/plattform. Videre kan det være aktuelt med bebyggelse- og anleggsformål som boligbebyggelse, forretning/industri etc. Det kan også være aktuelt med grønnstruktur.

 

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart. 

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss senest 19.05.2016.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad Kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse

Besøksadresse

E-postadresse

Hinnstein AS

Normannsgate 3

kenneth@hinnstein.no

Postboks 563

 

 

9485 HARSTAD

HARSTAD

 

Dokumenter

Utsnitt Plankart

Figur 1: Utsnitt av plankart

 

Linjenett

Figur 2: Fremtidig linjenett for buss i Harstad.

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no