• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Detaljregulering Rødbergveien - fortau og gang-/sykkelvei

Detaljregulering Rødbergveien - fortau og gang-/sykkelvei

Varsel om ytterligere utvidet planområde. 07.10.2016

I medhold av PBL varsles herved utvidelse av detaljregulering for fortau og gang-/sykkelvei langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

Det vises til varsel om oppstart for Rødbergveien datert 27. februar 2015 og varsel om utvidet planområde datert 12. februar 2016.

 

Bakgrunnen for ytterligere utvidet planområde er å hjemle følgende i planen:

  • Gang- og sykkelveg med nærføring* langs Mercurvegen. (* Bygges tilsvarende som et fortau)
  • Redusere regulert vegareal ved påkjøringsrampe Rv. 83
  • Hjemle gjeldende industriområde i sjøen fra gammel reguleringsplan
  • Etablere busstopp «Aspenveien» langs Gangsåsveien.
  • Midlertidig riggområde på GNR/BNR 56/498 og 819

Tidligere varslet omfang vises med rød plangrense i plankart. Utvidet del vises med sort plangrense i plankart.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 04. november 2016 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Varsel om utvidet planområde. 12.02.2016

I medhold av PBL varsles herved utvidelse av detaljregulering for fortau og gang-/sykkelvei langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

Det vises til varsel om oppstart for Rødbergveien datert 27. februar 2015.

Bakgrunnen for utvidet planområde er innspill fra Fylkesmannen i Troms som ber om at planområdene skal være sammenhengende. Tidligere varslet omfang vises med rød plangrense i plankart. Utvidet del vises med sort plangrense i plankart.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 15. mars 2016 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Varsel om planstart. 27.02.2015

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for fortau langs Rødbergveien i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på plankart.

 

I forbindelse med Harstadpakken skal flere kommunale veier tilrettelegges for gående og syklende. Hensikten med planarbeidet er opparbeidelse av fortau langs Rødbergveien. Planen består av to områder og fremgår av vedlagt plankart. Foreløpig planavgrensing omfatter arealer og eiendommer på begge sider av veien og vil bli justert når det er valgt hvilken side fortauet skal ligge på. Veien kan også få en justert plassering for å sikre tilstrekkelig veibredde. Plangrenser følger i hovedsak eiendomsgrenser, men er noen steder tilpasset formålsgrenser/plangrenser i eksisterende planer.

 

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig fortau, gang- og sykkelvei, annen veggrunn – tekniske anlegg, annen veggrunn – grøntareal, parkering og kjøreveg. Videre vil det bli vurdert å avsette områder til midlertidige anleggs- og riggområder. Planen kan også komme til å omfatte formål som boligbebyggelse, diverse næring/industri, lekeplass og friområde. I gjeldende kommuneplan er områdene avsatt til boligformål, LNF og næring.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 20. mars 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 20. mars 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Dokumenter til planen:

Plankart-utsnitt

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no