• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Detaljregulering Trondarnes Folkehøgskole

Detaljregulering Trondarnes Folkehøgskole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for barnehage ved Trondarnes folkehøgskole i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Trondarnes Folkehøgskole. Aktuelle grenser er vist på plankart.

 

Hensikt med planarbeidet er å detaljregulere for nytt frittstående barnehagebygg med plass til ca. 60 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen skal være på ett plan.

Eiendom for ny barnehage skal skilles ut fra eksisterende eiendom 64/1/1.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot Trondenes Historiske senter og i formålsgrense for Stien langs sjøen. Plangrensen avstemmes mot Statens Vegvesen sin pågående plan for fortau i Trondenesveien.

 

Formål

Område rundt eksisterende bygning er planlagt med formål undervisning. Område rundt ny barnehage er planlagt med formål barnehage. Videre kan det bli aktuelt med veiformål for å stadfeste veiarealet i Trondenesveien.

 

Avkjørsel i eksisterende plan skal videreføres.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Trondarnes Folkehøgskole. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 30. juli 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse. Innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. juli 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

Dokumenter til planen:

Plankart

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no