• Rådgivende ingeniører - MRIF

Hjem / Aktuelt / Reguleringsendring Harstad Skole

Reguleringsendring Harstad Skole

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av mindre reguleringsendring for Harstad Skole. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på artikkelen.

Det vises også til varsel om planstart - annonse i Harstad Tidende.

Hensikt

Hensikten med reguleringsendringen er å hjemle areal for skråninger (fylling/skjæring) langs fortauene som skal opparbeides.

Harstad Skole

Avgrensing

Planens avgrensning vil være uendret.

 

Formål

Berørte reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse, veiareal, fortau og annet vegareal.

 

Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune, Areal- og Byggesakstjenesten at planarbeidet kan utføres som mindre endring av planen.

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss senest 08.11.2016.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad Kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse

Besøksadresse

E-postadresse

Hinnstein AS

Normannsgate 3

kenneth@hinnstein.no

Postboks 563

 

 

9485 HARSTAD

HARSTAD

 

Dokumenter

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankart

Kontakt oss

Hinnstein AS

Postboks 563

9485 Harstad

Telefon: 77016000

E-post: post@hinnstein.no