Detaljregulering boligtomter Brovingen

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utvidet planområde er inngått plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten for regulering av bolig på GNR/BNR 52/39 med adkomst via Natthusveien.

Eiendom 52/39 som tidligere var forutsatt regulert til felles lekeplass skal nå reguleres til boligbebyggelse. Det er dermed nødvendig med adkomst fra Natthusveien, over Kanebogelva via bro, evt. kulvert. Felles lekeplass etableres på B4 i plankartet.

 

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2017.

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad

E-post: Kenneth@hinnstein.no

 

Dokumenter

 

 

Opprinnelig varsel om planstart, september 2015

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

 

 

Hensikt

Det skal etableres to boligtomter på 52/5 vest for Brovingen, og tre tomter øst for Brovingen hvorav to boligtomter er for eksisterende bebyggelse med egen tomt for felles parkering. Alle avkjørsler til nevnte boligtomter skal skje via Brovingen. Det etableres felles lekeplass på eiendom 52/39. Det skal også videreføres en hovedgangvei fra gammel reguleringsplan som går fra Natthusveien til Kanebogveien via eiendommene 52/5, 52/39 og 52/40. Langs Kanebogelva reguleres hensynssone.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse og lekeplass. Det er også aktuelt med hensynssone. Videre kan det være aktuelt med veiformål som kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei annet veiareal og parkering.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 30. september 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

 

 

Dokumenter: