Oppstart av planarbeid, Lilleskånland flermannsbolig

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for et område på Lilleskånland i Skånland kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

    

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av gnr/bnr 15/7, og ønsker å tilrettelegge for boliger på eiendommen. Området ligger 1,5 km fra Evenskjer sentrum. Det er ca. 2 km til skole og barnehage. Arealet ligger på nedsiden av fv115. Eksisterende nabobebyggelse er spredte eneboliger. Planarbeidet vil bestå i å detaljregulere området til boligformål. Det planlegges et leilighetsbygg i 2 etasjer med til sammen 6 boenheter, parkering, garasjeanlegg, lekeplass og felles uteoppholdsareal. Terrengforskjeller er tenkt tatt opp ved trapping av bygningskroppen. I tillegg planlegges det 1 eneboligtomt på ca. 1,1 daa.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 15/7. Planområdet har en total utstrekning på ca. 3,6 daa.

Området er i kommuneplanens areal delvis avsatt til område med tillatt spredt boligbebyggelse (SB10) og delvis avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). I bestemmelsene til SB10 i kommuneplanen heter det at ved oppføring av 4 boliger eller mer, kreves bebyggelsesplan. Da bebyggelsesplan er en definisjon som er utgått fra plan- og bygningsloven, forstås bebyggelsesplan i dag som at det kreves en detaljreguleringsplan.

Planområdet grenser til «Reguleringsplan for fortau langs fv115 Lilleskånland».

Nederst i saken ligger illustrasjon av planarealet, samt et utkast med foreløpig situasjonasplan som illustrerer det tenkte byggetiltaket. I tillegg er også adresseliste av alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Skånland Kommune den 06.11.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Skånland Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Skånland kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling hos Skånland kommune som planmyndighet (først i administrasjonen, deretter politisk).

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 15.02.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: