Oppstart av planarbeid, Samagata 72

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid vedrørende reguleringsendring for et område i Samagata i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver har et medisinsk behov for å få boligen universelt utformet, og må derfor bygge om sin bolig på eiendom 62/499. Det skal også etableres en ekstra boenhet i boligen med tilbygg for å kunne ha bistand i nærheten. Se vedlagt illustrasjon av tiltaket. Dette medfører at boligen blir utvidet mot øst og det er behov for grensejustering. Det er inngått intensjonsavtale med eier av naboeiendom 62/31 for kjøp av grunn.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommen 62/499 og 62/31 og en mindre del av 62/38. Planområdet har et areal på 4,0 daa, og er i dag regulert gjennom den eldre reguleringsplanen Samagata(PID 145).  Det endelige planområdet kan bli noe mindre enn det illustrert i dette varsel. I gjeldende reguleringsplan er arealet avsatt til boligformål (62/499), offentlig formål (62/31 og del av 62/38) og vegformål. Det er i gjeldende planer gitt dispensasjon til boligformål for den delen som i gjeldende regulering er avsatt til offentlig formål.

Nederst i saken ligger illustrasjon av det varslede planarealet og illustrasjon av det planlagte byggetiltaket m/ ønsket grensejustering. I tillegg er også adresseliste av alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 19.11.2018.

Planarbeidets omfang

Det skal gjøres en reguleringsendring med grensejustering for å på den måten muliggjøre bygging av det ønskede tiltaket. Det er i oppstartsmøte med Harstad kommune er det skissert at det er mulig saken kan behandles etter Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd med administrativt vedtak, dersom innspillene til planarbeidet er av en art som skulle tilsi dette. Tiltakshaver har sagt seg villig til å ta inn det ekstra planarealet som forespeilet i oppstartsmøtet, så lenge saksbehandlingen kan gjennomføres iht Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd. Dersom det utvidede planområdet vil føre til at det må utarbeides en ordinær reguleringsplan, forbeholder tiltakshaver seg retten til å redusere planområdet til et minimum for kun å hjemle grensejusteringen, slik at planen fortsatt kan gjennomføres etter Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 14.01.2019.

Reguleringsendringen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: