Oppstart mindre reguleringsendring for bussholdeplasser ved UNN, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for bussholdeplasser ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad.

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Hensikt

Det skal etableres to bussholdeplasser på begge sider i St.Olavsgate som betjenes av de fremtidige busslinjene 4 og 5.

 

Linje 4: Blåbærhaugen/Tine Meierier – Stangnes fergekai

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia/Novkollen

 

Figur 2: Fremtidig linjenett for buss i Harstad

Avgrensing

Planens avgrensning vil bli et produkt av nødvendig areal for samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig veiareal, fortau, gang-/ sykkelvei og holdeplass/plattform.

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.  Se også punkt om planprosessen nedenfor.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenterPlanen utarbeides og fremmesDet vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
  Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

   

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 17.02.2017.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad Kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 az@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

Dokumenter i saken: