Oppstart reguleringsendring for Mustaparta II, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles det med dette oppstart av planarbeid for boligfelt Mustaparta II. Gjeldende reguleringsplan er Mustaparta II med arealplan-ID 576. Planen ble vedtatt 24.02.2016. Det tas sikte at planarbeidet kan behandles som mindre endring eller reguleringsendring jf. PBL § 12-14. Tilbakemeldingene gjennom varsling og uttaleprosess vil avgjøre om saken kan behandles som en mindre endring eller om den må behandles som en ordinær reguleringsendring.

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Musta AS.

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidene.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Hensikt

Etter detaljprosjektering av infrastruktur for boligfelt har det blitt kjent at formålene kan ikke løses innenfor vedtatt reguleringsplan. Justert terrengnivå medførte endringer av mønehøyder. Det skal plasseres nettstasjon for strømtilførsel. Denne skal ha eget formål i reguleringsplan. Som ønsket fra kommunen vil eiendommen 76/430 tas inn i reguleringsendring med avsatt adkomst i henhold til eksisterende situasjon.

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer eller formålsgrenser. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Formål

Området er regulert til boligbebyggelse, lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 18.06.2017.

Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 az@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

Dokumenter i saken: