Oppstart reguleringsplan Grønlia boligfelt

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for Grønlia boligfelt i Breivika i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Bakgrunn

Tiltakshaver er eier av gnr/bnr 50/19, og ønsker å regulere eiendommen til boligfelt. Et foreløpig skisseutkast anslår at eiendommen vil omfatte 33 tomter og areal avsatt til lekeplass og adkomstveg. Det vil være aktuelt å ha en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger, men en endelig fordeling av dette er ikke avgjort. For adkomst til boligfeltet er flere muligheter vurdert i en forstudie, der adkomstveg via strupen i henhold til gjeldende reguleringsplan er anslått å være den beste.

Det avholdes informasjonsmøte vedrørende reguleringsprosessen i Hinnsteins lokaler (Normannsgate 3, Harstad) den 6. desember kl. 18.00-19.00, hvor du som nabo er invitert til å delta.

Planområdet

Planens avgrensning vil bli et produkt av planprosessen og vil blir tilpasset nødvendig areal for boligfelt inkl. samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 20.12.2018.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485

HARSTAD

HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: