Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

I medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Holmen Industriområde. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS og plansamarbeid med Sortland kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Bladet Vesterålen.

Illustrasjon fra Snøhetta: Byggetrinn 1 (delvis opparbeidet)

Hensikt

I forbindelse med utbygging på Holmen industriområde skal det legges til rette for utvidet etablering av fiskerirelatert virksomhet. Utbygging vil skje over flere trinn med fylling i sjø for utvidelse av landareal. Ny avkjørsel, dypvannskai, kontor-/administrasjonsbygg og fryselager er allerede etablert på deler av arealet (innenfor gjeldende reguleringsplan). Det skal også legges til rette for etablering av blant annet ny dypvannskai, sjøfylling, lagerbygg, lakseslakteri, bunkringsanlegg (under 2500tonn) samt prosessanlegg for sjømat.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer samt avgrensning i sjø. Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig kontor, industri og havnerelaterte formål. Disse kan bli kombinert med formål for bolig og bevertning grunnet behov for hotellrom til mannskap og servicefolk. Planen kan også komme til å omfatte formål for samferdselsanlegg og uthus/naust. I kommuneplanen som er under utarbeidelse er arealene avsatt til industri.

 

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.  Se også punkt om planprosessen nedenfor.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer (kommuneplanen er under utarbeidelse og ikke vedtatt i skrivende stund). Planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram.

 

Nordligste del av planområdet mangler grunnundersøkelser. Vi har blitt kjent med at grunnundersøkelser i sjø kun utføres i sommerhalvåret. Det er planlagt at utredninger og faglige vurderinger som berører eksisterende kai skal foreligge før gjeldende dispensasjonssøknad utløper februar 2017. Det forutsettes at mangelfulle grunnundersøkelser ikke er til hinder for å ta i bruk eksisterende kai (bygget 2016) med anløp av skip over 1350 tonn.  Dersom nordligste del av planområdet medfører vesentlig forsinkelse for bruk og anløp av eksisterende kai, vil det bli vurdert å redusere planområdet slik at behovet for nye grunnundersøkelser utgår. I så fall vil fremdrift i planprogrammet bli justert tilsvarende.

 

Som offentlig etat informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss senest 13.01.2017.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS i plansamarbeid med Sortland kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne siden.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 kenneth@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

DOKUMENTER