Varsel om planstart – Del av Grøtavær, gnr 97 bnr 169, 170 og 190.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for område på Grøtavær i Harstad kommune.

Iht Plan- og Bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Grøtavær på Grytøya, Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190 på Grøtavær, og ønsker å regulere disse for å hjemle dagens- og fremtidig arealbruk for området. Detaljreguleringen vil bl.a. omfatte inntegning av ny tomtegrense mot sjø for eiendommene 97/169 og 170, der grensen avsluttes ved marbakken i tråd med gjeldende lovverk. I tillegg skal eiendom 97/170 deles til to parseller med grense i elvas leie, mens det på 97/190 skal reguleres to (endret fra fire etter avholdt oppstartsmøte) fritidsboligtomter med adkomst fra Grøtsundveien.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190, samt noe areal i sjø og vegarealet mellom eiendommene. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 7,6 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Deler av området (bnr 169 og 170) er i dag regulert gjennom Reguleringsplan for deler av Grøtavær, PID 497. Begge eiendommene er her regulert til fritidsbebyggelse, men eiendom 97/169 er i tillegg pålagt hensynssone for bevaring av bygninger (naust). Dette aktuelle naustet har som en følge av siste vinters snøtyngde kollapset, og vurderes ikke hensiktsmessig å sette tilbake til original stand. Det foreslås derfor at hensyssonen i ny regulering nå fjernes og eiendommen reguleres på lik linje med nordenforliggende 97/170. Aktuelt reguleringsformål for alle de tre eiendommene vil med bakgrunn i dette være fritidsbebyggelse.

Vedlagt ligger fullstendig planvarsel og illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.06.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Deler av tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 29. september 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vedlegg: