Varsel om planstart – Del av Slettmo, gnr 23 bnr 28, Lødingen

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Slettmo på Erikstad, Lødingen Kommune, som vist på kartutsnitt vedlagt under.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av eiendommen gnr/bnr 23/28 på Slettmo på Erikstad, og ønsker å regulere en mindre del av eiendommen til fritidsbebyggelse. Planen skal hjemle mulighet for etablering av tre rorbuer, to nye-, samt stadfesting av et eksisterende naust, og etablering av en mulig fremtidig felles flytebrygge. Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter en del av eiendommen gnr/bnr 23/28, samt noe areal i sjø og vegareal frem til eiendommen. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 11,5 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Arealet er i dag uregulert. Det skisserte planarealet er avsatt til LNF-område i Kommuneplanens arealdel, nærmere bestemt av type B. LNF-B er LNF-område der det kan gis tillatelse for spredt utbygging på visse vilkår. Arealet er også innenfor 100-metersbeltet til sjø.

Nederst i artikkelen ligger illustrasjon av planarealet. Det er i saken avholdt to oppstartsmøter med Lødingen Kommune. Det første den 12.06.2018, det andre den 05.02.2019. Referat fra disse ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Lødingen Kommune.

Vedrørende spørsmål om konsekvensutredning

Tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. I vurderingen er det vektlagt at KU-forskriften fra 2017 ikke skulle medføre en skjerping av kravene i forhold til tidligere KU-forskrift. Det var i tidligere forskrift krav om KU og planprogram for nye (fritids)boligområder i strid med overordnet plan når arealet oversteg 15 dekar.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill  på konkrete forhold  som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. november 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt bes sendt skriftlig, på epost til stian@hinnstein.no eller per post til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD