Varsel om planstart – Krokveien 4

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokveien 4, Harstad kommune, som vist på kart i pdf nederst i saken.

Bakgrunnen for planarbeidet

Området er nylig utbygd med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver er eier av de eiendommen gnr/bnr 58/540 i Harstad, og ønsker å justere på formålsgrenser mot eiendom gnr/bnr 58/116 slik at disse er i tråd med eiendomsgrenser. Dette medfører også at f_KV1 blir noe justert i planen slik at det sammenfaller med virkelig plassering. Detaljreguleringen vil da også innlemme eiendom 58/116 i planen.

Planområdet og bestemmelser

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene gnr/bnr 58/540 og 116. Planområdet har en total utstrekning på ca. 5 daa.

Planen hjemler eksisterende bebyggelse. I tillegg til endringene nevnt ovenfor skal kobling mellom F-KV1 og o_Gangveg endres til felles eiendom på bakgrunn av innspill fra Harstad kommune, drift- og utbyggingstjenesten. Samtidig skal det gjøres mindre justering på krysset mellom o_KV og f_KV slik at dette blir i tråd med kommunal norm for kryssutforming. Det foreslås også i planforslaget å øke felles parkering fra fire til fem oppstillingsplasser.

Planbestemmelsene er foreslått justert for å henge sammen med endringene i plankartet. Samtidig er det innført forslag om noen nye momenter. Nye momenter etter krav fra Harstad kommune er blant annet fysisk stengsel mellom f_KV1 og f_Gangveg for å hindre gjennomkjøring samt krav om at lekeplass skal ha hensiktsmessig utforming og sikring mot parkeringsareal og veiareal. For eiendom 58/116 tillates frittstående boligbebyggelse med maksimalt to boenheter. Endringene i planbestemmelsene fremkommer med rød tekst i vedlagt fil nederst i saken.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en forenklet planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Som berørt nabo, grunneier eller instans informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker. ¨

Reguleringsendring iht. § 12-14 2.ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av motatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til off. ettersyn.

PU-behandling og offentlig ettersyn

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til off. ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, bl.a. om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et (nedfotografert) plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling og endelig vedtak

Innkomne merknader og innspill etter off. ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. desember 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 kenneth@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD