Varsel om planstart, Kvæfjord Miljøjord

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver Kvæfjord Miljøjord SA ønsker å utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel. For å kunne ta prosjektet videre må selskapet finne et egnet areal å etablere virksomheten på. I denne forbindelse er beste alternativ vurdert å være et område tilknyttet gamle Kvæfjord travpark (gnr/bnr 51/8) på Kvæfjordeidet. Foreløpig planområde omfatter ca. halve travbanen, men dette er ikke endelig fastsatt og kan bli noe mindre. Arealet er i kommuneplanens arealdel satt som LNRF-område.

Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak med etablering av næring/industri på området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 1911-51/8 og en liten del av 67/39. Planområdet har en total utstrekning på ca. 27,9 daa. Det forventes at det endelige planområdet kan bli noe mindre.

Arealet er i kommuneplanens arealdel LNRF-område. I tillegg er deler av planområdet innenfor en sone markert som flyttlei for rein. I samarbeid med aktuelle involverte fra reindrifta arbeides det med en omforent løsning vedrørende denne problemstillingen.

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt adresseliste av alle tilskrevne. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Kvæfjord Kommune den 13.12.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Kvæfjord kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Vedrørende krav om konsekvensutredning

I samarbeid med Kvæfjord kommune er det vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Dette er basert på følgende:

 • Forskrift om konsekvensutredningers Vedlegg I. Planer etter PBL og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning, Punkt 24:Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.

–          Tiltaket vil ha et bruksareal på under 15 000 m2.

 • Forskrift om konsekvensutredningers § 8. Planer og tiltak etter Vedlegg II som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

–          Tiltaket er ikke omfattet av tema i vedlegg II.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Kvæfjord kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 10.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: