Varsel om planstart, Reguleringsendring, Småbåthavn Harstad sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid iht reguleringsendring etter PBLs §12-14 2.ledd.

Iht Plan- og Bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for reguleringsendring av gjeldende plan Småbåthavn Harstad sentrum (PID 720), Harstad Kommune. Endringen gjelder areal i eller i nærhet til Ottar Håløygs plass. Se vedlagte kartutsnitt nederst i saken.

Bakgrunnen for planarbeidet

Som en del av Harstad kommunes plan for sentrum er det satt i gang en prosess for utbedring/opprustning av Ottar Håløygs plass. Denne opprustningen er hjemlet gjennom gjeldende reguleringsplan Småbåthavn Harstad sentrum, vedtatt i 2018. Gjennom prosessen med å planlegge det kommende byggetiltaket, er det besluttet at det ønskes gjennomført mindre endringer på utformingen av plassen sammenlignet med det som legges til rette for i gjeldende reguleringsplan. Det tas derfor sikte på å gjennomføre en reguleringsendring for å på den måten legge til rette for de endrede ønskene til utforming som nå foreligger.

Endringer tilknyttet planområdet og bestemmelser

Reguleringsendringens utstrekning og nye utforming er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter først og fremst eiendommen gnr/bnr 60/285 samt vegareal i Sjøgata uten gårds- og bruksnummer. Reguleringsendringens planområde har en total utstrekning på ca. 3,3 daa. Reguleringsendringen omfatter følgende:

Fjerning av formålsområde tilknyttet bobilparkering: I gjeldende reguleringsplan er det lagt til rette for inntil fire bobilparkeringsplasser ved Ottar Håløygs plass. Kommunal myndighet har i ettertid av vedtaket for gjeldende plan besluttet/vurdert at den hjemlede plasseringen ikke er ønskelig, og at bobilparkeringen derfor skal tas ut av denne reguleringsplanen. Endringen gjør at formålsområdet for lekeplass tiknyttet arealet kan utvides noe.

Flytting av parkeringsplass for Servicebygg/Havnepaviljongen: Gjeldende reguleringsplan har avsatt en egen parkeringsplass for Servicebygget/Havnepaviljongen ved siden av den overnevnte regulerte bobilparkeringen. Som en følge av at bobilparkeringen tas ut av reguleringsplanen, flyttes plasseringen av parkeringsplassen for Servicebygget/Havnepaviljongen. Dette gjøres for å sikre at plassen blir så arealeffektiv som mulig. Parkeringsplassen flyttes til parkeringslommen foran Havnepaviljongen. På grunn av dette utvides parkeringslommen noe. Se vedlagt plankart.

Nederst i saken ligger forslag til nytt plankart med forslag til nye bestemmelser. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 19.12.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det tas sikte på å gjennomføre en planprosess i henhold til plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd, i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Med dette menes en forenklet vedtaksprosess, der vedtaket gjennomføres administrativt hos kommunal enhet (Areal- og byggesakstjenesten). Reguleringsendringen vil da ikke behandles politisk i kommunens planutvalg eller sendes ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Med dette informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Reguleringsendring iht. §12-14 2.ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av motatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til off. ettersyn.

PU-behandling, offentlig ettersyn og endelig vedtak

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til off. ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, bl.a. om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et (nedfotografert) plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling

Innkomne merknader og innspill etter off. ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 08. mars 2020.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vedlegg:

19078-Varsel om planstart

19078-Plankart-A3-L

19078-Planbestemmelser

Referat oppstartsmøte

Naboliste

19078-Liste offentlige instanser

Gjeldende plankart