Varsel om planstart, Roholtveien II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Nedre Holtet i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver planlegger å bygge ut et område regulert gjennom reguleringsplanen Roholtveien, Nedre Holtet (Plan ID 563). Denne planen inneholder en bolig som forutsettes fjernet, noe eierne i dag ikke ønsker. For å unngå at den eksisterende boligen må rives, må det her utarbeides en ny reguleringsplan.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter det samme arealet som i dag er regulert gjennom gjeldende reguleringsplan med PlanID 563. Planområdet har en total utstrekning på ca. 4,6 daa, og omfatter blant annet GNR 50 BNR 45, 62, 626 og 1147‐1156. Den nye planen skal fortsatt legge til rette for ny boligbebyggelse innenfor planområdet, i tråd med den overordnede kommuneplanen og de tankene gjort i gjeldende reguleringsplan.
Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt en skisse som viser et foreløpig utkast til planforslag. I tillegg er også adresselister for alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.10.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 30.04.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: