Varsel om planstart – Sundquistjordet II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune i hovedsak tilknyttet eiendom 23/2, som vist på vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Sundquist Eiendom har en opsjon på utvikling av de to områdene B10 og B11 avsatt til boligformål i kommuneplanen. For å muliggjøre etablering av boligfeltene kreves det at det utarbeides en detaljreguleringsplan for området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter først og fremst de to områdene B10 og B11, samt en mindre del av B17, avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. I tillegg er områdene mellom de to arealene tatt med for å sikre en mest mulig helhetlig plan. Adkomst til boligfeltene er på nåværende tidspunkt tenkt via eksisterende avkjørsel fra Nybrottsveien, og areal tilknyttet avkjørsel her er derfor også tatt med som en del av planarealet. Planarealet omfatter et totalt areal på 180 895 m2, hvorav ca. 75 000 m2 er avsatt til boligformål. Det endelige planarealet kan bli noe mindre enn det som varsles her.

Den største delen av planområdet er i dag uregulert, foruten arealet i og i nærhet til kryss tilknyttet adkomstvegen som inngår i den nyere reguleringsplanen Skole 9910 (PlanID 2016003) og den eldre reguleringsplanen Nybrottsveien (PlanID 1969102).

I kommuneplanens arealdel er deler av planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og planforslaget vil være i tråd med dette. Sammenlignet med kommuneplanen vil det likevel kunne bli justeringer av utforming og plassering av boligfeltene, for å sikre en plan som er best mulig tilpasset det omkringliggende terrenget og de stedlige grunnforholdene. Det er avklart med Sør-Varanger kommune som planmyndighet at det er mulighet for dette uten at det utløser krav om konsekvensutredning, så fremst det totale arealet avsatt til boligformål ivaretas i planforslaget. Under ligger illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Sør-Varanger kommune den 25.02.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt nederst i artikkelen.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Sør-Varanger Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Sør-Varanger kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos kommunen som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

  • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
  • om evt. protester skal tas til etterretning
  • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
  • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
  • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
  • evt. flere momenter

 

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

  • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
  • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
  • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 26.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: