Varsel om planstart – Langnesveien 3 og 5

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Langnesveien 3 og 5 i Harstad kommune, hhv. gnr 56/106 og 56/101.

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for to boligeiendommer, Langnesveien 3 og 5, i Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Bakgrunnen for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å hjemle rivning av brannskadet bolig i Langnesveien 3, og gjenoppbygging av boligen på samme fotavtrykk som i dag. I forhold til overordnet lovverk vil boligen være i konflikt med byggegrense mot veg og 100-metersbelte mot sjø. Gjeldende reguleringsplan tar ikke stilling til dette, og det må derfor utarbeides en ny reguleringsplan/gjennomføres en reguleringsendring som muliggjør plasseringen. I tillegg er boligen innenfor rød (deler) og gul støysone markert i forslag til ny kommuneplan.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter Langnesveien 3 (gnr/bnr 56/106) og Langnesveien 5 (gnr/bnr 56/101), samt noe areal i sjø. Gnr 56 bnr 101 er kun tatt med i reguleringsarbeidet fordi det har samme formål i reguleringsplanen, BFS1. Det skal ikke gjøres endringer på denne eiendommen. Byggegrenser mot sjø og vei blir vurdert fordi det henger sammen med 56/103, men andre arealmessige forhold på eiendommen vurderes ikke.

Planområdet har en total utstrekning på ca. 2,8 daa. Det skisserte planarealet er avsatt til BFS1 i gjeldende reguleringsplan, og er innenfor 100-metersbeltet til sjø.

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet. Det er i saken avholdt ett oppstartsmøte med Harstad kommune, den 11.02.2020. Referat fra møtet ligger vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess for detaljregulering i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad kommune. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§ 6 og 8.

Innspill

Som berørt nabo, grunneier eller instans informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dere på konkrete forhold som Dere kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • konfliktpunkter som Dere ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 15. mai 2020.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at Dere ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt bes sendt skriftlig, på epost til stian@hinnstein.no eller per post til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Vennlig hilsen

Hinnstein AS

 

Vedlegg:

Varsel om planstart

19035-Planområde-A3-L

Naboliste for Langnesveien 5 og 3

Referat oppstartsmøte

19035-Liste offentlige instanser

Varsel om utvidelse av planområde – Kvæfjord Miljøjord

Tilknyttet Gnr/Bnr 51/8, Gamle Kvæfjord travpark, Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune.

Det vises til tidligere utsendt varsel om planstart av reguleringsarbeid for et område på Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune, datert 09.04.2019 (vedlagt). Iht plan- og bygningslovens §12-8 varsles det herved utvidelse av planområdet.

Bakgrunnen for utvidelse av planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 1911-51/8 og en liten del av 67/39. Planområdet har nå en total utstrekning på ca. 50 daa. Det endelige planområdet vil bli noe mindre.

Opprinnelig varsel om planstart omfattet kun nordøstlig halvdel av den gamle travbanen, samt adkomstveg til arealet. Ettersom denne halvdelen er delvis innenfor markert flyttlei for rein, er det besluttet å justere plasseringen av tiltaket unna flyttleien for å bedre hensynta dette. Det tas sikte på å flytte det planlagte til den sørvestlige halvdelen av den tidligere travbanen, mot tidligere planer med etablering på nordøstlig halvdel. Med bakgrunn i dette, varsles det derfor utvidelse av planområdet slik at planarbeidet nå omfatter hele arealet tilknyttet den gamle travbanen. Det forventes at hele eller deler av nordvestlig halvdel ikke vil bli en del av endelig planforslag, men dette er på nåværende tidspunkt ikke endelig fastsatt. Arealet er i kommuneplanens arealdel LNRF-område.

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet. Informasjonsskriv tilknyttet opprinnelig utsendt varsel om planstart vedlegges i tillegg. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Kvæfjord Kommune den 13.12.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Innspill

Dere informeres hermed om bakgrunnen for saken, og om at planlagt planareal er endret etter utsendt varsel om planstart.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke. De innspill mottatt gjennom opprinnelig utsendt varsel om planstart, vil fortsatt være gjeldende og tas med i det kommende planarbeidet.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen angitt nedenfor.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss seinest 1. mai 2020.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vennlig hilsen

Hinnstein AS

 

Vedlegg:

18086-planområde-utvidet-A3-L

18086-planområde-utvidet-ortofoto-A3-L

18086-Varsel om planstart-Kvæfjord Miljøjord

Liste offentlige instanser

Naboliste

Referat oppstartsmøte

Varsel om planstart, Reguleringsendring, Småbåthavn Harstad sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid iht reguleringsendring etter PBLs §12-14 2.ledd.

Iht Plan- og Bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for reguleringsendring av gjeldende plan Småbåthavn Harstad sentrum (PID 720), Harstad Kommune. Endringen gjelder areal i eller i nærhet til Ottar Håløygs plass. Se vedlagte kartutsnitt nederst i saken.

Bakgrunnen for planarbeidet

Som en del av Harstad kommunes plan for sentrum er det satt i gang en prosess for utbedring/opprustning av Ottar Håløygs plass. Denne opprustningen er hjemlet gjennom gjeldende reguleringsplan Småbåthavn Harstad sentrum, vedtatt i 2018. Gjennom prosessen med å planlegge det kommende byggetiltaket, er det besluttet at det ønskes gjennomført mindre endringer på utformingen av plassen sammenlignet med det som legges til rette for i gjeldende reguleringsplan. Det tas derfor sikte på å gjennomføre en reguleringsendring for å på den måten legge til rette for de endrede ønskene til utforming som nå foreligger.

Endringer tilknyttet planområdet og bestemmelser

Reguleringsendringens utstrekning og nye utforming er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter først og fremst eiendommen gnr/bnr 60/285 samt vegareal i Sjøgata uten gårds- og bruksnummer. Reguleringsendringens planområde har en total utstrekning på ca. 3,3 daa. Reguleringsendringen omfatter følgende:

Fjerning av formålsområde tilknyttet bobilparkering: I gjeldende reguleringsplan er det lagt til rette for inntil fire bobilparkeringsplasser ved Ottar Håløygs plass. Kommunal myndighet har i ettertid av vedtaket for gjeldende plan besluttet/vurdert at den hjemlede plasseringen ikke er ønskelig, og at bobilparkeringen derfor skal tas ut av denne reguleringsplanen. Endringen gjør at formålsområdet for lekeplass tiknyttet arealet kan utvides noe.

Flytting av parkeringsplass for Servicebygg/Havnepaviljongen: Gjeldende reguleringsplan har avsatt en egen parkeringsplass for Servicebygget/Havnepaviljongen ved siden av den overnevnte regulerte bobilparkeringen. Som en følge av at bobilparkeringen tas ut av reguleringsplanen, flyttes plasseringen av parkeringsplassen for Servicebygget/Havnepaviljongen. Dette gjøres for å sikre at plassen blir så arealeffektiv som mulig. Parkeringsplassen flyttes til parkeringslommen foran Havnepaviljongen. På grunn av dette utvides parkeringslommen noe. Se vedlagt plankart.

Nederst i saken ligger forslag til nytt plankart med forslag til nye bestemmelser. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 19.12.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det tas sikte på å gjennomføre en planprosess i henhold til plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd, i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Med dette menes en forenklet vedtaksprosess, der vedtaket gjennomføres administrativt hos kommunal enhet (Areal- og byggesakstjenesten). Reguleringsendringen vil da ikke behandles politisk i kommunens planutvalg eller sendes ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Med dette informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Reguleringsendring iht. §12-14 2.ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av motatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til off. ettersyn.

PU-behandling, offentlig ettersyn og endelig vedtak

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til off. ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, bl.a. om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et (nedfotografert) plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling

Innkomne merknader og innspill etter off. ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 08. mars 2020.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vedlegg:

19078-Varsel om planstart

19078-Plankart-A3-L

19078-Planbestemmelser

Referat oppstartsmøte

Naboliste

19078-Liste offentlige instanser

Gjeldende plankart

Varsel om planstart – Gangsåsveien 27A og 27B

Varsel om oppstart av planarbeid iht reguleringsendring etter PBLs §12-14 2.ledd.

Reguleringsplanen Øvre Gangsås (PID 261) og reguleringsendringen Gangsåsveien 27B (PID 261-2).

Iht Plan- og Bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for reguleringsendring av gjeldende plan Øvre Gangsås, nærmere bestemt for eiendommene tilknyttet boligene Gangsåsveien 27A og 27B i Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt. Alle vedlegg ligger nederst i denne sak.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaverne er eiere av de to eiendommene 56/626 og 56/721 med tilhørende boliger, henholdsvis Gangsåsveien 27A og 27B. Tiltakshaverne ønsker nå å gjennomføre utbedringer av boligene sine, men disse endringene er det ikke hjemmel for gjennom eksisterende reguleringsplan. Det skal derfor gjennomføres en reguleringsendring for å hjemle de utbedringene som ønskes gjennomført, og som ikke er i tråd med gjeldende plan.

Endringer tilknyttet planområdet og bestemmelser

Reguleringsendringens utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene gnr/bnr 56/626 og 56/721. Reguleringsendringens planområde har en total utstrekning på ca. 1,9 daa. Reguleringsendringen vil omfatte følgende elementer:

Antall etasjer: Eksisterende eneboliger er etablert med 3 etasjer, og dette ønskes også videreført i utbedringen av boligene. Gjeldende reguleringsplan hjemler kun 1 etasje, med mulig sokkeletasje der terrenget tillater det. Det skal gjennom reguleringsendringen derfor hjemles en endring som gir mulighet til enebolig i innntil 3 etasjer, i tråd med eksisterende boliger og den ønskede utbedringen. Juridisk løses dette ved at det i reguleringsbestemmelsene ikke settes begrensinger til antall etasjer for de to tomtene. (I praksis vil dette begrenses av maksimal kotehøyde for boligens møne, spesifisert gjennom plankartet og reguleringsbestemmelsene.)

Størrelse på garasje: Gjeldende reguleringsbestemmelser stiller krav om at garasjer ikke kan oppføres med grunnflate større enn 35 m2. Tiltakshaverne ønsker å bygge dobbelgarasjer som en del av boligene, men disse vil da utgjøre et større areal enn 35 m2. Mulighet til å bygge garasje uten arealbegrensing hjemles derfor gjennom denne reguleringsendringen.

Utnyttelsesgrad og maksimal kote på mønehøyde: Gjeldende reguleringsplan legger til grunn en utnyttelsesgrad U=0,30 (brutto gulvareal delt på netto tomteareal). Utnyttelsesgraden må derfor revideres slik at denne er i tråd med den ønskede utbyggingen. Beregningsmetoden vurderes i tillegg å være noe utdatert med tanke på dagens byggeskikk, og det tas derfor sikte på å gjennom endringen hjemle en endring for de to tomtene iht dagens beregningsmetode %BYA (andel bebygd areal delt på tomteareal) samt at det settes begrensning til maksimal kotehøyde på mønet for boligene. Ny utnyttelsesgrad og maksimal kote på mønehøyde fremgår av plankart.

Utforming og estetikk: Det vil bli endringer tilknyttet de to tomtenes boliger med tanke på utforming. Boligenes utforming etter ombygging er på nåværende tidspunkt ikke endelig fastsatt. Denne reguleringsendringen setter begrensinger med hensyn på bebygd areal, samt maksimal kotehøyde på mønet. Disse verdiene er satt med utgangspunkt i dagens situasjon, men med en åpning for mindre justeringer for ombyggingene både mtp utnyttelsesgrad og mønehøyde sammenlignet med dagens situasjon.

Vedlagt ligger forslag til nytt plankart med forslag til nye bestemmelser. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 06.12.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det tas sikte på å gjennomføre en planprosess i henhold til plan- og bygningslovens §12-14 2.ledd, i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Med dette menes en forenklet vedtaksprosess, der vedtaket gjennomføres administrativt hos kommunal enhet (Areal- og byggesakstjenesten). Reguleringsendringen vil da ikke behandles politisk i kommunens planutvalg eller sendes ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Med dette informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 Reguleringsendring iht. §12-14 andre ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av mottatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til offentlig ettersyn.

PU-behandling, offentlig ettersyn og endelig vedtak

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til offentlig ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, blant annet om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling

Innkomne merknader og innspill etter offentlig ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før forslag til plandokumenter utarbeides for området, ønsker vi innspill på konkrete forhold som du eventuelt skulle kjenne til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • konfliktpunkter som du ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 1. mars 2020.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at det ikke er innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

19086-Varsel om planstart – Gangsåsveien 27

19086-Plankart2-A3-L

19086-Planbestemmelser

Referat fra oppstarsmøte

Eierliste Gangsåsveien

19086-Liste offentlige instanser

261 planbestemmelser

Varsel om planstart – Krokveien 4

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokveien 4, Harstad kommune, som vist på kart i pdf nederst i saken.

Bakgrunnen for planarbeidet

Området er nylig utbygd med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver er eier av de eiendommen gnr/bnr 58/540 i Harstad, og ønsker å justere på formålsgrenser mot eiendom gnr/bnr 58/116 slik at disse er i tråd med eiendomsgrenser. Dette medfører også at f_KV1 blir noe justert i planen slik at det sammenfaller med virkelig plassering. Detaljreguleringen vil da også innlemme eiendom 58/116 i planen.

Planområdet og bestemmelser

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene gnr/bnr 58/540 og 116. Planområdet har en total utstrekning på ca. 5 daa.

Planen hjemler eksisterende bebyggelse. I tillegg til endringene nevnt ovenfor skal kobling mellom F-KV1 og o_Gangveg endres til felles eiendom på bakgrunn av innspill fra Harstad kommune, drift- og utbyggingstjenesten. Samtidig skal det gjøres mindre justering på krysset mellom o_KV og f_KV slik at dette blir i tråd med kommunal norm for kryssutforming. Det foreslås også i planforslaget å øke felles parkering fra fire til fem oppstillingsplasser.

Planbestemmelsene er foreslått justert for å henge sammen med endringene i plankartet. Samtidig er det innført forslag om noen nye momenter. Nye momenter etter krav fra Harstad kommune er blant annet fysisk stengsel mellom f_KV1 og f_Gangveg for å hindre gjennomkjøring samt krav om at lekeplass skal ha hensiktsmessig utforming og sikring mot parkeringsareal og veiareal. For eiendom 58/116 tillates frittstående boligbebyggelse med maksimalt to boenheter. Endringene i planbestemmelsene fremkommer med rød tekst i vedlagt fil nederst i saken.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en forenklet planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Som berørt nabo, grunneier eller instans informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker. ¨

Reguleringsendring iht. § 12-14 2.ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av motatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til off. ettersyn.

PU-behandling og offentlig ettersyn

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til off. ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, bl.a. om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et (nedfotografert) plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling og endelig vedtak

Innkomne merknader og innspill etter off. ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. desember 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 kenneth@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Varsel om planstart – Del av Slettmo, gnr 23 bnr 28, Lødingen

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Slettmo på Erikstad, Lødingen Kommune, som vist på kartutsnitt vedlagt under.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av eiendommen gnr/bnr 23/28 på Slettmo på Erikstad, og ønsker å regulere en mindre del av eiendommen til fritidsbebyggelse. Planen skal hjemle mulighet for etablering av tre rorbuer, to nye-, samt stadfesting av et eksisterende naust, og etablering av en mulig fremtidig felles flytebrygge. Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter en del av eiendommen gnr/bnr 23/28, samt noe areal i sjø og vegareal frem til eiendommen. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 11,5 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Arealet er i dag uregulert. Det skisserte planarealet er avsatt til LNF-område i Kommuneplanens arealdel, nærmere bestemt av type B. LNF-B er LNF-område der det kan gis tillatelse for spredt utbygging på visse vilkår. Arealet er også innenfor 100-metersbeltet til sjø.

Nederst i artikkelen ligger illustrasjon av planarealet. Det er i saken avholdt to oppstartsmøter med Lødingen Kommune. Det første den 12.06.2018, det andre den 05.02.2019. Referat fra disse ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Lødingen Kommune.

Vedrørende spørsmål om konsekvensutredning

Tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. I vurderingen er det vektlagt at KU-forskriften fra 2017 ikke skulle medføre en skjerping av kravene i forhold til tidligere KU-forskrift. Det var i tidligere forskrift krav om KU og planprogram for nye (fritids)boligområder i strid med overordnet plan når arealet oversteg 15 dekar.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill  på konkrete forhold  som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. november 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt bes sendt skriftlig, på epost til stian@hinnstein.no eller per post til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Varsel om planstart – Del av Grøtavær, gnr 97 bnr 169, 170 og 190.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for område på Grøtavær i Harstad kommune.

Iht Plan- og Bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Grøtavær på Grytøya, Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190 på Grøtavær, og ønsker å regulere disse for å hjemle dagens- og fremtidig arealbruk for området. Detaljreguleringen vil bl.a. omfatte inntegning av ny tomtegrense mot sjø for eiendommene 97/169 og 170, der grensen avsluttes ved marbakken i tråd med gjeldende lovverk. I tillegg skal eiendom 97/170 deles til to parseller med grense i elvas leie, mens det på 97/190 skal reguleres to (endret fra fire etter avholdt oppstartsmøte) fritidsboligtomter med adkomst fra Grøtsundveien.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190, samt noe areal i sjø og vegarealet mellom eiendommene. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 7,6 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Deler av området (bnr 169 og 170) er i dag regulert gjennom Reguleringsplan for deler av Grøtavær, PID 497. Begge eiendommene er her regulert til fritidsbebyggelse, men eiendom 97/169 er i tillegg pålagt hensynssone for bevaring av bygninger (naust). Dette aktuelle naustet har som en følge av siste vinters snøtyngde kollapset, og vurderes ikke hensiktsmessig å sette tilbake til original stand. Det foreslås derfor at hensyssonen i ny regulering nå fjernes og eiendommen reguleres på lik linje med nordenforliggende 97/170. Aktuelt reguleringsformål for alle de tre eiendommene vil med bakgrunn i dette være fritidsbebyggelse.

Vedlagt ligger fullstendig planvarsel og illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.06.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Deler av tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 29. september 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vedlegg:

Varsel om planstart – Sundquistjordet II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune i hovedsak tilknyttet eiendom 23/2, som vist på vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Sundquist Eiendom har en opsjon på utvikling av de to områdene B10 og B11 avsatt til boligformål i kommuneplanen. For å muliggjøre etablering av boligfeltene kreves det at det utarbeides en detaljreguleringsplan for området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter først og fremst de to områdene B10 og B11, samt en mindre del av B17, avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. I tillegg er områdene mellom de to arealene tatt med for å sikre en mest mulig helhetlig plan. Adkomst til boligfeltene er på nåværende tidspunkt tenkt via eksisterende avkjørsel fra Nybrottsveien, og areal tilknyttet avkjørsel her er derfor også tatt med som en del av planarealet. Planarealet omfatter et totalt areal på 180 895 m2, hvorav ca. 75 000 m2 er avsatt til boligformål. Det endelige planarealet kan bli noe mindre enn det som varsles her.

Den største delen av planområdet er i dag uregulert, foruten arealet i og i nærhet til kryss tilknyttet adkomstvegen som inngår i den nyere reguleringsplanen Skole 9910 (PlanID 2016003) og den eldre reguleringsplanen Nybrottsveien (PlanID 1969102).

I kommuneplanens arealdel er deler av planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og planforslaget vil være i tråd med dette. Sammenlignet med kommuneplanen vil det likevel kunne bli justeringer av utforming og plassering av boligfeltene, for å sikre en plan som er best mulig tilpasset det omkringliggende terrenget og de stedlige grunnforholdene. Det er avklart med Sør-Varanger kommune som planmyndighet at det er mulighet for dette uten at det utløser krav om konsekvensutredning, så fremst det totale arealet avsatt til boligformål ivaretas i planforslaget. Under ligger illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Sør-Varanger kommune den 25.02.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt nederst i artikkelen.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Sør-Varanger Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Sør-Varanger kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos kommunen som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

 

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 26.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Varsel om planstart, Kvæfjord Miljøjord

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver Kvæfjord Miljøjord SA ønsker å utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel. For å kunne ta prosjektet videre må selskapet finne et egnet areal å etablere virksomheten på. I denne forbindelse er beste alternativ vurdert å være et område tilknyttet gamle Kvæfjord travpark (gnr/bnr 51/8) på Kvæfjordeidet. Foreløpig planområde omfatter ca. halve travbanen, men dette er ikke endelig fastsatt og kan bli noe mindre. Arealet er i kommuneplanens arealdel satt som LNRF-område.

Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak med etablering av næring/industri på området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 1911-51/8 og en liten del av 67/39. Planområdet har en total utstrekning på ca. 27,9 daa. Det forventes at det endelige planområdet kan bli noe mindre.

Arealet er i kommuneplanens arealdel LNRF-område. I tillegg er deler av planområdet innenfor en sone markert som flyttlei for rein. I samarbeid med aktuelle involverte fra reindrifta arbeides det med en omforent løsning vedrørende denne problemstillingen.

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt adresseliste av alle tilskrevne. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Kvæfjord Kommune den 13.12.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Kvæfjord kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Vedrørende krav om konsekvensutredning

I samarbeid med Kvæfjord kommune er det vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Dette er basert på følgende:

 • Forskrift om konsekvensutredningers Vedlegg I. Planer etter PBL og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning, Punkt 24:Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.

–          Tiltaket vil ha et bruksareal på under 15 000 m2.

 • Forskrift om konsekvensutredningers § 8. Planer og tiltak etter Vedlegg II som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

–          Tiltaket er ikke omfattet av tema i vedlegg II.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Kvæfjord kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 10.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Varsel om planstart, Roholtveien II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Nedre Holtet i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver planlegger å bygge ut et område regulert gjennom reguleringsplanen Roholtveien, Nedre Holtet (Plan ID 563). Denne planen inneholder en bolig som forutsettes fjernet, noe eierne i dag ikke ønsker. For å unngå at den eksisterende boligen må rives, må det her utarbeides en ny reguleringsplan.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter det samme arealet som i dag er regulert gjennom gjeldende reguleringsplan med PlanID 563. Planområdet har en total utstrekning på ca. 4,6 daa, og omfatter blant annet GNR 50 BNR 45, 62, 626 og 1147‐1156. Den nye planen skal fortsatt legge til rette for ny boligbebyggelse innenfor planområdet, i tråd med den overordnede kommuneplanen og de tankene gjort i gjeldende reguleringsplan.
Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt en skisse som viser et foreløpig utkast til planforslag. I tillegg er også adresselister for alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.10.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 30.04.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken: