Varsel om planstart – Krokveien 4

Iht Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 2.ledd kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokveien 4, Harstad kommune, som vist på kart i pdf nederst i saken.

Bakgrunnen for planarbeidet

Området er nylig utbygd med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver er eier av de eiendommen gnr/bnr 58/540 i Harstad, og ønsker å justere på formålsgrenser mot eiendom gnr/bnr 58/116 slik at disse er i tråd med eiendomsgrenser. Dette medfører også at f_KV1 blir noe justert i planen slik at det sammenfaller med virkelig plassering. Detaljreguleringen vil da også innlemme eiendom 58/116 i planen.

Planområdet og bestemmelser

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommene gnr/bnr 58/540 og 116. Planområdet har en total utstrekning på ca. 5 daa.

Planen hjemler eksisterende bebyggelse. I tillegg til endringene nevnt ovenfor skal kobling mellom F-KV1 og o_Gangveg endres til felles eiendom på bakgrunn av innspill fra Harstad kommune, drift- og utbyggingstjenesten. Samtidig skal det gjøres mindre justering på krysset mellom o_KV og f_KV slik at dette blir i tråd med kommunal norm for kryssutforming. Det foreslås også i planforslaget å øke felles parkering fra fire til fem oppstillingsplasser.

Planbestemmelsene er foreslått justert for å henge sammen med endringene i plankartet. Samtidig er det innført forslag om noen nye momenter. Nye momenter etter krav fra Harstad kommune er blant annet fysisk stengsel mellom f_KV1 og f_Gangveg for å hindre gjennomkjøring samt krav om at lekeplass skal ha hensiktsmessig utforming og sikring mot parkeringsareal og veiareal. For eiendom 58/116 tillates frittstående boligbebyggelse med maksimalt to boenheter. Endringene i planbestemmelsene fremkommer med rød tekst i vedlagt fil nederst i saken.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en forenklet planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Se vedlagt møtereferat.

Innspill

Som berørt nabo, grunneier eller instans informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det er satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Planprosessen

I det følgende vil vi gi en kort, generell orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker. ¨

Reguleringsendring iht. § 12-14 2.ledd

Denne planen forutsettes behandlet som «mindre endring» iht. pbl §12-14 andre ledd. Dersom planen kan behandles som «mindre endring» vil planen bli vedtatt administrativt i Harstad kommune og vil ikke bli lagt ut til offentlig høring. Dette besluttes på bakgrunn av motatte innspill etter varsel om planstart.

Dersom planen mot formodning ikke kan behandles administrativt vil planprosessen nedenfor bli gjeldende.

Vurdering av innspill – planen fremmes

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.  Det avvikles om nødvendig et planmøte nr 2 med Harstad kommune, for å gjennomgå innspill og merknader, og vurdere om og evt. hvordan disse skal innarbeides i planen.

Etter vår samlede vurdering, også i samarbeid med tiltakshavere og Harstad kommune vil det utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune, først i administrasjonen, deretter politisk.  Som resultat av den politiske behandlingen vil planen kunne bli avvist eller vedtatt utlagt til off. ettersyn.

PU-behandling og offentlig ettersyn

Når planforslaget blir vedtatt utlagt til off. ettersyn, vil alle berørte på ny bli tilskrevet med opplysninger om saken, bl.a. om hvor komplett planmateriale finnes for gjennomsyn. Et typisk brev i denne sammenheng vil da inneholde et (nedfotografert) plankart og diverse saksdokumenter som vedlegg.

I tillegg vil planen i full størrelse bli utlagt til offentlig ettersyn på angitte steder. I den sammenheng vil alle på ny kunne vurdere mer konkret og på et mer detaljert grunnlag alle konsekvenser av planen. Det vil da gis anledning til å komme med evt. nye merknader og nye innspill til planen, eller evt. gjenta de samme innspill som tidligere er inngitt.

Merknadsbehandling og endelig vedtak

Innkomne merknader og innspill etter off. ettersyn skal vurderes av administrasjonen i Harstad kommune og legges fram politisk til 2.gangs behandling. Også politisk vil det kunne gjøres en helhetlig vurdering av merknader og innspill før det fattes nytt vedtak, positivt eller negativt.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. desember 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt, bes sendt skriftlig til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 kenneth@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Varsel om planstart – Del av Slettmo, gnr 23 bnr 28, Lødingen

Iht Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Slettmo på Erikstad, Lødingen Kommune, som vist på kartutsnitt vedlagt under.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av eiendommen gnr/bnr 23/28 på Slettmo på Erikstad, og ønsker å regulere en mindre del av eiendommen til fritidsbebyggelse. Planen skal hjemle mulighet for etablering av tre rorbuer, to nye-, samt stadfesting av et eksisterende naust, og etablering av en mulig fremtidig felles flytebrygge. Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter en del av eiendommen gnr/bnr 23/28, samt noe areal i sjø og vegareal frem til eiendommen. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 11,5 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Arealet er i dag uregulert. Det skisserte planarealet er avsatt til LNF-område i Kommuneplanens arealdel, nærmere bestemt av type B. LNF-B er LNF-område der det kan gis tillatelse for spredt utbygging på visse vilkår. Arealet er også innenfor 100-metersbeltet til sjø.

Nederst i artikkelen ligger illustrasjon av planarealet. Det er i saken avholdt to oppstartsmøter med Lødingen Kommune. Det første den 12.06.2018, det andre den 05.02.2019. Referat fra disse ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Lødingen Kommune.

Vedrørende spørsmål om konsekvensutredning

Tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. I vurderingen er det vektlagt at KU-forskriften fra 2017 ikke skulle medføre en skjerping av kravene i forhold til tidligere KU-forskrift. Det var i tidligere forskrift krav om KU og planprogram for nye (fritids)boligområder i strid med overordnet plan når arealet oversteg 15 dekar.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill  på konkrete forhold  som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 10. november 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Eventuelle forhold eller synspunkter som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes formelt bes sendt skriftlig, på epost til stian@hinnstein.no eller per post til Hinnstein AS innen angitte frist.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Varsel om planstart – Del av Grøtavær, gnr 97 bnr 169, 170 og 190.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for område på Grøtavær i Harstad kommune.

Iht Plan- og Bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Grøtavær på Grytøya, Harstad Kommune, som vist på vedlagte kartutsnitt.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190 på Grøtavær, og ønsker å regulere disse for å hjemle dagens- og fremtidig arealbruk for området. Detaljreguleringen vil bl.a. omfatte inntegning av ny tomtegrense mot sjø for eiendommene 97/169 og 170, der grensen avsluttes ved marbakken i tråd med gjeldende lovverk. I tillegg skal eiendom 97/170 deles til to parseller med grense i elvas leie, mens det på 97/190 skal reguleres to (endret fra fire etter avholdt oppstartsmøte) fritidsboligtomter med adkomst fra Grøtsundveien.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter de tre eiendommene gnr/bnr 97/169, 170 og 190, samt noe areal i sjø og vegarealet mellom eiendommene. Planområdet har på nåværende tidspunkt en total utstrekning på ca. 7,6 daa, men endelig planforslag kan bli noe mindre.

Deler av området (bnr 169 og 170) er i dag regulert gjennom Reguleringsplan for deler av Grøtavær, PID 497. Begge eiendommene er her regulert til fritidsbebyggelse, men eiendom 97/169 er i tillegg pålagt hensynssone for bevaring av bygninger (naust). Dette aktuelle naustet har som en følge av siste vinters snøtyngde kollapset, og vurderes ikke hensiktsmessig å sette tilbake til original stand. Det foreslås derfor at hensyssonen i ny regulering nå fjernes og eiendommen reguleres på lik linje med nordenforliggende 97/170. Aktuelt reguleringsformål for alle de tre eiendommene vil med bakgrunn i dette være fritidsbebyggelse.

Vedlagt ligger fullstendig planvarsel og illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.06.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Deler av tiltaket faller inn under Forskrift om konsekvensutrednings Vedlegg I, pkt 25, men planfremstiller har  i samråd med planmyndighet vurdert at tiltakets størrelse og forhold til det omkringliggende gjør at det ikke utløses krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS som planfremstiller på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen angitte frist.

Tilbakemelding

Vi ber om skriftlig tilbakemelding til oss innen 29. september 2019.

Hvis dette ikke kan oppfylles, ber vi også om å få en begrunnet forespørsel om forlenget frist. I motsatt fall antar vi at De ikke har innspill eller innvendinger til planen på dette stadiet i planprosessen.  Vi fremmer da planen i samråd med vår oppdragsgiver.

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

Vedlegg:

Varsel om planstart – Sundquistjordet II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune i hovedsak tilknyttet eiendom 23/2, som vist på vedlagte kartutsnitt. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Sundquist Eiendom har en opsjon på utvikling av de to områdene B10 og B11 avsatt til boligformål i kommuneplanen. For å muliggjøre etablering av boligfeltene kreves det at det utarbeides en detaljreguleringsplan for området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter først og fremst de to områdene B10 og B11, samt en mindre del av B17, avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. I tillegg er områdene mellom de to arealene tatt med for å sikre en mest mulig helhetlig plan. Adkomst til boligfeltene er på nåværende tidspunkt tenkt via eksisterende avkjørsel fra Nybrottsveien, og areal tilknyttet avkjørsel her er derfor også tatt med som en del av planarealet. Planarealet omfatter et totalt areal på 180 895 m2, hvorav ca. 75 000 m2 er avsatt til boligformål. Det endelige planarealet kan bli noe mindre enn det som varsles her.

Den største delen av planområdet er i dag uregulert, foruten arealet i og i nærhet til kryss tilknyttet adkomstvegen som inngår i den nyere reguleringsplanen Skole 9910 (PlanID 2016003) og den eldre reguleringsplanen Nybrottsveien (PlanID 1969102).

I kommuneplanens arealdel er deler av planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og planforslaget vil være i tråd med dette. Sammenlignet med kommuneplanen vil det likevel kunne bli justeringer av utforming og plassering av boligfeltene, for å sikre en plan som er best mulig tilpasset det omkringliggende terrenget og de stedlige grunnforholdene. Det er avklart med Sør-Varanger kommune som planmyndighet at det er mulighet for dette uten at det utløser krav om konsekvensutredning, så fremst det totale arealet avsatt til boligformål ivaretas i planforslaget. Under ligger illustrasjon av planarealet. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Sør-Varanger kommune den 25.02.2019. Referat fra dette ligger også vedlagt nederst i artikkelen.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Sør-Varanger Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Sør-Varanger kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos kommunen som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

 

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 26.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver Sundquist Eiendom. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Varsel om planstart, Kvæfjord Miljøjord

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område på Kvæfjordeidet i Kvæfjord kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver Kvæfjord Miljøjord SA ønsker å utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel. For å kunne ta prosjektet videre må selskapet finne et egnet areal å etablere virksomheten på. I denne forbindelse er beste alternativ vurdert å være et område tilknyttet gamle Kvæfjord travpark (gnr/bnr 51/8) på Kvæfjordeidet. Foreløpig planområde omfatter ca. halve travbanen, men dette er ikke endelig fastsatt og kan bli noe mindre. Arealet er i kommuneplanens arealdel satt som LNRF-område.

Området er i dag ikke regulert, og det må derfor utarbeides en reguleringsplan for å på den måten hjemle et fremtidig tiltak med etablering av næring/industri på området.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 1911-51/8 og en liten del av 67/39. Planområdet har en total utstrekning på ca. 27,9 daa. Det forventes at det endelige planområdet kan bli noe mindre.

Arealet er i kommuneplanens arealdel LNRF-område. I tillegg er deler av planområdet innenfor en sone markert som flyttlei for rein. I samarbeid med aktuelle involverte fra reindrifta arbeides det med en omforent løsning vedrørende denne problemstillingen.

Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt adresseliste av alle tilskrevne. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Kvæfjord Kommune den 13.12.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Kvæfjord kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Vedrørende krav om konsekvensutredning

I samarbeid med Kvæfjord kommune er det vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Dette er basert på følgende:

 • Forskrift om konsekvensutredningers Vedlegg I. Planer etter PBL og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning, Punkt 24:Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.

–          Tiltaket vil ha et bruksareal på under 15 000 m2.

 • Forskrift om konsekvensutredningers § 8. Planer og tiltak etter Vedlegg II som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

–          Tiltaket er ikke omfattet av tema i vedlegg II.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Kvæfjord kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 10.05.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Varsel om planstart, Roholtveien II

Iht Plan‐ og Bygningslovens § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et område i Nedre Holtet i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver planlegger å bygge ut et område regulert gjennom reguleringsplanen Roholtveien, Nedre Holtet (Plan ID 563). Denne planen inneholder en bolig som forutsettes fjernet, noe eierne i dag ikke ønsker. For å unngå at den eksisterende boligen må rives, må det her utarbeides en ny reguleringsplan.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter det samme arealet som i dag er regulert gjennom gjeldende reguleringsplan med PlanID 563. Planområdet har en total utstrekning på ca. 4,6 daa, og omfatter blant annet GNR 50 BNR 45, 62, 626 og 1147‐1156. Den nye planen skal fortsatt legge til rette for ny boligbebyggelse innenfor planområdet, i tråd med den overordnede kommuneplanen og de tankene gjort i gjeldende reguleringsplan.
Vedlagt ligger illustrasjon av planarealet, samt en skisse som viser et foreløpig utkast til planforslag. I tillegg er også adresselister for alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 26.10.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Harstad Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 30.04.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Oppstart av planarbeid, Samagata 72

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid vedrørende reguleringsendring for et område i Samagata i Harstad kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver har et medisinsk behov for å få boligen universelt utformet, og må derfor bygge om sin bolig på eiendom 62/499. Det skal også etableres en ekstra boenhet i boligen med tilbygg for å kunne ha bistand i nærheten. Se vedlagt illustrasjon av tiltaket. Dette medfører at boligen blir utvidet mot øst og det er behov for grensejustering. Det er inngått intensjonsavtale med eier av naboeiendom 62/31 for kjøp av grunn.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter eiendommen 62/499 og 62/31 og en mindre del av 62/38. Planområdet har et areal på 4,0 daa, og er i dag regulert gjennom den eldre reguleringsplanen Samagata(PID 145).  Det endelige planområdet kan bli noe mindre enn det illustrert i dette varsel. I gjeldende reguleringsplan er arealet avsatt til boligformål (62/499), offentlig formål (62/31 og del av 62/38) og vegformål. Det er i gjeldende planer gitt dispensasjon til boligformål for den delen som i gjeldende regulering er avsatt til offentlig formål.

Nederst i saken ligger illustrasjon av det varslede planarealet og illustrasjon av det planlagte byggetiltaket m/ ønsket grensejustering. I tillegg er også adresseliste av alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Harstad Kommune den 19.11.2018.

Planarbeidets omfang

Det skal gjøres en reguleringsendring med grensejustering for å på den måten muliggjøre bygging av det ønskede tiltaket. Det er i oppstartsmøte med Harstad kommune er det skissert at det er mulig saken kan behandles etter Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd med administrativt vedtak, dersom innspillene til planarbeidet er av en art som skulle tilsi dette. Tiltakshaver har sagt seg villig til å ta inn det ekstra planarealet som forespeilet i oppstartsmøtet, så lenge saksbehandlingen kan gjennomføres iht Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd. Dersom det utvidede planområdet vil føre til at det må utarbeides en ordinær reguleringsplan, forbeholder tiltakshaver seg retten til å redusere planområdet til et minimum for kun å hjemle grensejusteringen, slik at planen fortsatt kan gjennomføres etter Plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et forslag som fremmes til formell behandling hos Harstad kommune som planmyndighet.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i arbeidet
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme endringen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første forslag utarbeides, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før forslaget fremmes. Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 14.01.2019.

Reguleringsendringen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Oppstart av planarbeid, Lilleskånland flermannsbolig

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for et område på Lilleskånland i Skånland kommune. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

    

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Bakgrunnen for planarbeidet

Tiltakshaver er eier av gnr/bnr 15/7, og ønsker å tilrettelegge for boliger på eiendommen. Området ligger 1,5 km fra Evenskjer sentrum. Det er ca. 2 km til skole og barnehage. Arealet ligger på nedsiden av fv115. Eksisterende nabobebyggelse er spredte eneboliger. Planarbeidet vil bestå i å detaljregulere området til boligformål. Det planlegges et leilighetsbygg i 2 etasjer med til sammen 6 boenheter, parkering, garasjeanlegg, lekeplass og felles uteoppholdsareal. Terrengforskjeller er tenkt tatt opp ved trapping av bygningskroppen. I tillegg planlegges det 1 eneboligtomt på ca. 1,1 daa.

Planområdet

Planområdets utstrekning er vist på vedlagte kartutsnitt, og omfatter deler av eiendom 15/7. Planområdet har en total utstrekning på ca. 3,6 daa.

Området er i kommuneplanens areal delvis avsatt til område med tillatt spredt boligbebyggelse (SB10) og delvis avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). I bestemmelsene til SB10 i kommuneplanen heter det at ved oppføring av 4 boliger eller mer, kreves bebyggelsesplan. Da bebyggelsesplan er en definisjon som er utgått fra plan- og bygningsloven, forstås bebyggelsesplan i dag som at det kreves en detaljreguleringsplan.

Planområdet grenser til «Reguleringsplan for fortau langs fv115 Lilleskånland».

Nederst i saken ligger illustrasjon av planarealet, samt et utkast med foreløpig situasjonasplan som illustrerer det tenkte byggetiltaket. I tillegg er også adresseliste av alle tilskrevne vedlagt. Det ble avholdt et oppstartsmøte med Skånland Kommune den 06.11.2018. Referat fra dette ligger også vedlagt.

Planarbeidets omfang

Det skal gjennomføres en ordinær planprosess i tråd med de innspill mottatt i oppstartsmøte med planmyndigheten v/Skånland Kommune. Det er her avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se vedlagt møtereferat.

Planprosess

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

Som nabo, berørt grunneier, faginstans eler annen interessent informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Skånland kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling hos Skånland kommune som planmyndighet (først i administrasjonen, deretter politisk).

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 15.02.2019.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av tiltakshaver. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485 HARSTAD HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Oppstart reguleringsplan Grønlia boligfelt

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for Grønlia boligfelt i Breivika i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Bakgrunn

Tiltakshaver er eier av gnr/bnr 50/19, og ønsker å regulere eiendommen til boligfelt. Et foreløpig skisseutkast anslår at eiendommen vil omfatte 33 tomter og areal avsatt til lekeplass og adkomstveg. Det vil være aktuelt å ha en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger, men en endelig fordeling av dette er ikke avgjort. For adkomst til boligfeltet er flere muligheter vurdert i en forstudie, der adkomstveg via strupen i henhold til gjeldende reguleringsplan er anslått å være den beste.

Det avholdes informasjonsmøte vedrørende reguleringsprosessen i Hinnsteins lokaler (Normannsgate 3, Harstad) den 6. desember kl. 18.00-19.00, hvor du som nabo er invitert til å delta.

Planområdet

Planens avgrensning vil bli et produkt av planprosessen og vil blir tilpasset nødvendig areal for boligfelt inkl. samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 20.12.2018.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485

HARSTAD

HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utvidet planområde er inngått plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten for regulering av bolig på GNR/BNR 52/39 med adkomst via Natthusveien.

Eiendom 52/39 som tidligere var forutsatt regulert til felles lekeplass skal nå reguleres til boligbebyggelse. Det er dermed nødvendig med adkomst fra Natthusveien, over Kanebogelva via bro, evt. kulvert. Felles lekeplass etableres på B4 i plankartet.

 

 

 

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2017.

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad

E-post: Kenneth@hinnstein.no

 

Dokumenter

 

 

Opprinnelig varsel om planstart, september 2015

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

 

 

Hensikt

Det skal etableres to boligtomter på 52/5 vest for Brovingen, og tre tomter øst for Brovingen hvorav to boligtomter er for eksisterende bebyggelse med egen tomt for felles parkering. Alle avkjørsler til nevnte boligtomter skal skje via Brovingen. Det etableres felles lekeplass på eiendom 52/39. Det skal også videreføres en hovedgangvei fra gammel reguleringsplan som går fra Natthusveien til Kanebogveien via eiendommene 52/5, 52/39 og 52/40. Langs Kanebogelva reguleres hensynssone.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse og lekeplass. Det er også aktuelt med hensynssone. Videre kan det være aktuelt med veiformål som kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei annet veiareal og parkering.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 30. september 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

 

 

Dokumenter: