Oppstart reguleringsplan Grønlia boligfelt

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for Grønlia boligfelt i Breivika i Harstad. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Bakgrunn

Tiltakshaver er eier av gnr/bnr 50/19, og ønsker å regulere eiendommen til boligfelt. Et foreløpig skisseutkast anslår at eiendommen vil omfatte 33 tomter og areal avsatt til lekeplass og adkomstveg. Det vil være aktuelt å ha en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger, men en endelig fordeling av dette er ikke avgjort. For adkomst til boligfeltet er flere muligheter vurdert i en forstudie, der adkomstveg via strupen i henhold til gjeldende reguleringsplan er anslått å være den beste.

Det avholdes informasjonsmøte vedrørende reguleringsprosessen i Hinnsteins lokaler (Normannsgate 3, Harstad) den 6. desember kl. 18.00-19.00, hvor du som nabo er invitert til å delta.

Planområdet

Planens avgrensning vil bli et produkt av planprosessen og vil blir tilpasset nødvendig areal for boligfelt inkl. samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere herved om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 20.12.2018.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Grønlia AS. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 stian@hinnstein.no
Postboks 563    
9485

HARSTAD

HARSTAD  

 

Dokumenter i saken:

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utvidet planområde er inngått plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten for regulering av bolig på GNR/BNR 52/39 med adkomst via Natthusveien.

Eiendom 52/39 som tidligere var forutsatt regulert til felles lekeplass skal nå reguleres til boligbebyggelse. Det er dermed nødvendig med adkomst fra Natthusveien, over Kanebogelva via bro, evt. kulvert. Felles lekeplass etableres på B4 i plankartet.

 

 

 

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2017.

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad

E-post: Kenneth@hinnstein.no

 

Dokumenter

 

 

Opprinnelig varsel om planstart, september 2015

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

 

 

Hensikt

Det skal etableres to boligtomter på 52/5 vest for Brovingen, og tre tomter øst for Brovingen hvorav to boligtomter er for eksisterende bebyggelse med egen tomt for felles parkering. Alle avkjørsler til nevnte boligtomter skal skje via Brovingen. Det etableres felles lekeplass på eiendom 52/39. Det skal også videreføres en hovedgangvei fra gammel reguleringsplan som går fra Natthusveien til Kanebogveien via eiendommene 52/5, 52/39 og 52/40. Langs Kanebogelva reguleres hensynssone.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse og lekeplass. Det er også aktuelt med hensynssone. Videre kan det være aktuelt med veiformål som kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei annet veiareal og parkering.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 30. september 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

 

 

Dokumenter:

Oppstart reguleringsendring for Mustaparta II, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles det med dette oppstart av planarbeid for boligfelt Mustaparta II. Gjeldende reguleringsplan er Mustaparta II med arealplan-ID 576. Planen ble vedtatt 24.02.2016. Det tas sikte at planarbeidet kan behandles som mindre endring eller reguleringsendring jf. PBL § 12-14. Tilbakemeldingene gjennom varsling og uttaleprosess vil avgjøre om saken kan behandles som en mindre endring eller om den må behandles som en ordinær reguleringsendring.

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Musta AS.

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidene.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Hensikt

Etter detaljprosjektering av infrastruktur for boligfelt har det blitt kjent at formålene kan ikke løses innenfor vedtatt reguleringsplan. Justert terrengnivå medførte endringer av mønehøyder. Det skal plasseres nettstasjon for strømtilførsel. Denne skal ha eget formål i reguleringsplan. Som ønsket fra kommunen vil eiendommen 76/430 tas inn i reguleringsendring med avsatt adkomst i henhold til eksisterende situasjon.

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer eller formålsgrenser. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Formål

Området er regulert til boligbebyggelse, lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 18.06.2017.

Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 az@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

Dokumenter i saken:

Oppstart reguleringsplan bussholdeplasser i Borgveien, holdeplassnavn Elveveien

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for bussholdeplasser i Borgveien med holdeplassnavn “Elveveien” i Harstad.

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Hensikt

Det skal etableres to bussholdeplasser, et på hver side av Borgveien som betjenes av den fremtidige busslinjen nr. 5.

 

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia/Novkollen

 

Figur 2: Fremtidig linjenett for buss i Harstad

Avgrensing

Planens avgrensning vil bli et produkt av nødvendig areal for samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig veiareal, fortau, gang-/ sykkelvei og holdeplass/plattform.

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.  Se også punkt om planprosessen nedenfor.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenter

Planen utarbeides og fremmes

Det vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.

Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

 

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 10.03.2017.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad Kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt til Hinnstein AS innen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 az@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

Dokumenter i saken:

Oppstart mindre reguleringsendring for bussholdeplasser ved UNN, Harstad

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for bussholdeplasser ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad.

Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Harstad kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart. Plankart tilgjengelig for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

Figur 1: Kartutsnitt planomriss

Hensikt

Det skal etableres to bussholdeplasser på begge sider i St.Olavsgate som betjenes av de fremtidige busslinjene 4 og 5.

 

Linje 4: Blåbærhaugen/Tine Meierier – Stangnes fergekai

Linje 5: Stornes fergekai – Fagerlia/Novkollen

 

Figur 2: Fremtidig linjenett for buss i Harstad

Avgrensing

Planens avgrensning vil bli et produkt av nødvendig areal for samferdselsanlegg/formål.
Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig veiareal, fortau, gang-/ sykkelvei og holdeplass/plattform.

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.  Se også punkt om planprosessen nedenfor.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

I det følgende vil vi gi en kort orientering om planarbeidet med både spesiell orientering om denne planen og litt generell orientering om typisk saksgang i reguleringssaker.

 

Som nabo og berørt grunneier informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Vurdering av innspill

Det vil bli gjort en samlet vurdering av alle innspill etter at svarfristen for disse er utløpt.

Etter vår samlede vurdering, i samarbeid med hjemmelshaver/tiltakshaver og Harstad kommune, utarbeides et planforslag som fremmes til formell behandling i Harstad kommune i administrasjonen.

 

Vurdering av innspillene vil bli gjort slik at vi vurderer

 • om konstruktive innspill skal innarbeides i planen
 • om evt. protester skal tas til etterretning
 • om vi skal fremme planen på tvers av og på tross av evt. protester
 • om planområdet skal endres (reduseres eller økes)
 • om flere eiendommer ønskes medtatt i planen (kun etter grunneiers ønske)
 • evt. flere momenterPlanen utarbeides og fremmesDet vil deretter bli laget et digitalt plankart som danner grunnlag for reguleringsendring.
  Det samlede planmaterialet vil så bli formelt oversendt til Harstad kommune for behandling.Administrasjonen i Harstad kommune vil så gjennomgå materialet og vedta endringen administrativt.

   

Innspill til planarbeidet

Før første planforslag utarbeides med beskrivelser og bestemmelser for planområdet, ønsker vi innspill fra Dem på konkrete forhold som De kjenner til og som vi bør kjenne til før planen fremmes.  Dette kan dreie seg om forhold som:

 • Juridiske forhold vedrørende eiendommer
 • Evt. konfliktpunkter som De ser kan oppstå
 • Konstruktive innspill til utforming av planen, både på form og innhold

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss seinest 17.02.2017.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Harstad Kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne artikkelen.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 az@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

Dokumenter i saken:

Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

Oppstart reguleringsplan og offentlig høring planprogram, Holmen Industriområde

I medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Holmen Industriområde. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS og plansamarbeid med Sortland kommune. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Bladet Vesterålen.

Illustrasjon fra Snøhetta: Byggetrinn 1 (delvis opparbeidet)

Hensikt

I forbindelse med utbygging på Holmen industriområde skal det legges til rette for utvidet etablering av fiskerirelatert virksomhet. Utbygging vil skje over flere trinn med fylling i sjø for utvidelse av landareal. Ny avkjørsel, dypvannskai, kontor-/administrasjonsbygg og fryselager er allerede etablert på deler av arealet (innenfor gjeldende reguleringsplan). Det skal også legges til rette for etablering av blant annet ny dypvannskai, sjøfylling, lagerbygg, lakseslakteri, bunkringsanlegg (under 2500tonn) samt prosessanlegg for sjømat.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer samt avgrensning i sjø. Se utsnitt fra plankart.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig kontor, industri og havnerelaterte formål. Disse kan bli kombinert med formål for bolig og bevertning grunnet behov for hotellrom til mannskap og servicefolk. Planen kan også komme til å omfatte formål for samferdselsanlegg og uthus/naust. I kommuneplanen som er under utarbeidelse er arealene avsatt til industri.

 

Reguleringsplanen vil dermed omfatte flere formål innenfor plangrensa.  Endelig planforslag vil bli et resultat av den kommende planprosess, bl.a. de innspill vi mottar som følge av dette brevet og annonse i avisen i forbindelse med kunngjøring av planstart.  Se også punkt om planprosessen nedenfor.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer (kommuneplanen er under utarbeidelse og ikke vedtatt i skrivende stund). Planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram.

 

Nordligste del av planområdet mangler grunnundersøkelser. Vi har blitt kjent med at grunnundersøkelser i sjø kun utføres i sommerhalvåret. Det er planlagt at utredninger og faglige vurderinger som berører eksisterende kai skal foreligge før gjeldende dispensasjonssøknad utløper februar 2017. Det forutsettes at mangelfulle grunnundersøkelser ikke er til hinder for å ta i bruk eksisterende kai (bygget 2016) med anløp av skip over 1350 tonn.  Dersom nordligste del av planområdet medfører vesentlig forsinkelse for bruk og anløp av eksisterende kai, vil det bli vurdert å redusere planområdet slik at behovet for nye grunnundersøkelser utgår. I så fall vil fremdrift i planprogrammet bli justert tilsvarende.

 

Som offentlig etat informeres dere hermed om bakgrunnen for saken, og om at det vil bli satt i gang reguleringsarbeid.  Informasjonen sendes også for å få innspill tilbake til planlegger for å få avklart om det er spesielle betingelser som må ivaretas i forbindelse med reguleringsarbeidet, og evt. da hvilke.

 

Tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding til oss senest 13.01.2017.

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Holmøy Maritime AS i plansamarbeid med Sortland kommune. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen fristen.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

Dokumenter i saken er tilgjengelige for nedlasting nederst på denne siden.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt til:

Postadresse Besøksadresse E-postadresse
Hinnstein AS Normannsgate 3 kenneth@hinnstein.no
Postboks 563
9485 HARSTAD HARSTAD

 

DOKUMENTER

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Detaljregulering boligtomter Brovingen

Varsel om utvidet planområde. 08.09.2017

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved utvidet planområde for detaljregulering av boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen i plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

Det vises til opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid, datert september 2015.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utvidet planområde er inngått plansamarbeid med Harstad kommune v/Bygg- og eiendomstjenesten for regulering av bolig på GNR/BNR 52/39 med adkomst via Natthusveien.

Eiendom 52/39 som tidligere var forutsatt regulert til felles lekeplass skal nå reguleres til boligbebyggelse. Det er dermed nødvendig med adkomst fra Natthusveien, over Kanebogelva via bro, evt. kulvert. Felles lekeplass etableres på B4 i plankartet.

 

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2017.

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad

E-post: Kenneth@hinnstein.no

 

Dokumenter

 

 

Opprinnelig varsel om planstart, september 2015

I medhold av PBL § 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for boligtomter i Brovingen, Harstad, GNR/BNR 52/5, 39 og 40. Planarbeidet utføres av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Aktuelle grenser er vist på vedlagt plankart.

 

Det vises også til varsel om planstart – annonse i Harstad Tidende.

 

 

Hensikt

Det skal etableres to boligtomter på 52/5 vest for Brovingen, og tre tomter øst for Brovingen hvorav to boligtomter er for eksisterende bebyggelse med egen tomt for felles parkering. Alle avkjørsler til nevnte boligtomter skal skje via Brovingen. Det etableres felles lekeplass på eiendom 52/39. Det skal også videreføres en hovedgangvei fra gammel reguleringsplan som går fra Natthusveien til Kanebogveien via eiendommene 52/5, 52/39 og 52/40. Langs Kanebogelva reguleres hensynssone.

 

Avgrensing

Planens avgrensning vil være felles eiendomsgrense mot tilstøtende eiendommer.

 

Formål

Aktuelle reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse og lekeplass. Det er også aktuelt med hensynssone. Videre kan det være aktuelt med veiformål som kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei annet veiareal og parkering.

 

Planprosess

Planforslaget vil være i tråd med overordnede planer. Det er avklart med Harstad kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Reguleringsplanen utarbeides av Hinnstein AS på vegne av Irene Markussen. Eventuelle forhold eller synspunkter, idéer og informasjon som planlegger bør kjenne til før forslaget fremmes, bes sendt tilHinnstein ASinnen 30. september 2015.  Vi ønsker først og fremst skriftlige henvendelser. Skriftlige forslag må gjerne vedlegges skisser til konkrete løsninger.

 

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse.

 

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 30. september 2015 til:

Hinnstein AS, Postboks 563, 9485 Harstad.

E-post: kenneth@hinnstein.no

 

 

Dokumenter: